LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van Het vervolg op Einstein, gevestigd in Hellevoetsluis

Art. 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door Het vervolg op Einstein. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voorzover deze door Het vervolg op Einstein schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Door met Het vervolg op Einstein een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door Het vervolg op Einstein gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

Art. 2. Algemeen

 1. Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: ieder rechts- of natuurlijk persoon, die met Het vervolg op Einstein een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
 2. Elke tussen Het vervolg op Einstein en wederpartij gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.
 3. Wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor Het vervolg op Einstein zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van Het vervolg op Einstein onverbindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of in zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.
 4. Bedingen, op grond waarvan Het vervolg op Einstein een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname der betrokken goederen verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs der te leveren respectievelijk af te nemen goederen aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.

Art. 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door Het vervolg op Einstein gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend. Kleurafwijkingen en/of tussentijdse wijzigingen kunnen niet worden uitgesloten.
 2. Het vervolg op Einstein heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Art. 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Het vervolg op Einstein is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door wederpartij aan Het vervolg op Einstein gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer Het vervolg op Einstein de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Het vervolg op Einstein een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de door de wederpartij verstrekte opdracht. Een opdracht kan door wederpartij schriftelijk dan wel telefonisch worden

gegeven, waarbij de wederpartij in ieder geval naam, adresgegevens, de gewenste goederen en de daarbij behorende referentie dient te vermelden.

 1. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens Het vervolg op Einstein door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door Het vervolg op Einstein en wederpartij schriftelijk worden bevestigd.
 2. In geval de wederpartij naar oordeel van Het vervolg op Einstein niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is Het vervolg op Einstein gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan Het vervolg op Einstein krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

Art. 5. Prijzen en tarieven

 1. Alle door Het vervolg op Einstein gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 2. Prijzen van Het vervolg op Einstein zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van die (kost)prijsbepalende factoren optreedt, heeft Het vervolg op Einstein het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. De door Het vervolg op Einstein vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het vervolg op Einstein is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

Art. 6. Levering

 1. De levering geschiedt ten huize of aan het magazijn van wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De met een levering verbonden kosten worden aan wederpartij in rekening gebracht.
 2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren goederen het magazijn van Het vervolg op Einstein verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor rekening en risico van de wederpartij.
 3. Leveringstermijnen gelden bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, dit laatste behoudens indien er sprake is van grove schuld of nalatigheid, of partijen, gezien de duur van de overschrijding, in onderling overleg tot ontbinding besluiten.

Art. 7. Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Het vervolg op Einstein gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycot, bedrijfs-storing, storingen in het

verkeer of transport, schaarste aan grondstoffen, brand, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Het vervolg op Einstein kan worden gevergd.

 1. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is naast Het vervolg op Einstein ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Het vervolg op Einstein recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
 2. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, onder verplichting al hetgeen hem reeds geleverd was naar Het vervolg op Einstein terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij, indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden

gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Art. 8. Aansprakelijkheid

 1. Het vervolg op Einstein is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Het vervolg op Einstein verleende diensten of geleverde producten, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
 2. Het vervolg op Einstein is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door, door derden in opdracht van Het vervolg op Einstein ten behoeve de wederpartij, verleende diensten of geleverde producten, zulks in het bijzonder in het geval van door derden verichtte schoonmaak- en montagewerkzaamheden.
 3. Het vervolg op Einstein is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen die op verzoek van de wederpartij bij laatstgenoemde ten behoeve van beletteringswerkzaamheden bij Het vervolg op Einstein zijn opgehaald bij de wederpartij.

Art.9. Reclames

 1. Onder reclames dienen te worden verstaan alle grieven van de wederpartij terzake van de hoedanigheid ener leverantie.
 2. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen, inclusief verpakking, terstond bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.
 3. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien ze schriftelijk zijn ingediend en genoemd schrijven, hetwelk een omschrijving van de reclame dient te bevatten, binnen veertien dagen na de levering, dan wel na het ontdekken van een eventueel verborgen gebrek, in het bezit van Het vervolg op Einstein is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden. De goederen waarop de reclame betrekking heeft dienen door wederpartij voor Het vervolg op Einstein ter beschikking te worden

gehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van Het vervolg op Einstein is het wederpartij niet toegestaan de goederen waarop de reclame betrekking heeft aan Het vervolg op Einstein te retourneren.

 1. In geval van een gerechtvaardigde reclame is Het vervolg op Einstein uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat Het vervolg op Einstein aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden geleden schade.
 2. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.

Art.10. Garantie

 1. Het vervolg op Einstein staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde goederen en/of de door haar verleende diensten, een en ander met inachtname van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald.
 2. Het vervolg op Einstein verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte folie garantie gedurende drie jaar vanaf de factuurdatum. Garantie voor de door Het vervolg op Einstein geleverde en verwerkte folie wordt slechts gegeven indien en voorzover de fabrikant/leverancier van de folie garantie verstrekt.
 3. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken folie.
 4. Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien de folie voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.
 5. Indien het herstel of de vervanging van de folie door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent Het vervolg op Einstein geen garantieaanspraken.
 6. Indien wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, wordt Het vervolg op Einstein als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.

Art.11. Betaling

 1. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt of te worden gestort op een door Het vervolg op Einstein aangewezen bankrekening.
 2. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van Het vervolg op Einstein.
 3. In geval van deellevering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
 4. Het vervolg op Einstein is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Iedere betaling door wederpartij wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering, ook indien deze vordering bestaat uit verschuldigde rente dan wel incassokosten.
 6. De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
 7. Vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij aan Het vervolg op Einstein een rente van 1,5% per maand wegens te late betaling verschuldigd over het opeisbare bedrag.
 8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Het vervolg op Einstein gerechtigd bij de aanmaning administratiekosten ter hoogte van 100,- in rekening te brengen.
 9. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste vijftien procent van het factuurbedrag met een minimum van 115,—.
 10. Het vervolg op Einstein heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Het vervolg op Einstein totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van Het vervolg op Einstein op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering

van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Het vervolg op Einstein deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art.12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Het vervolg op Einstein totdat deze volledig zijn betaald.

De wederpartij is gerechtigd om de goederen op normale wijze weder te verkopen en/of te verwerken, doch zolang de betaling daarvan nog niet volledig heeft plaatsgevonden, is de wederpartij niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. De wederpartij is verplicht de goederen op eerste verzoek van Het vervolg op Einstein aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen, bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden, deze desverlangd aan Het vervolg op Einstein terug te geven.

Art.13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Door Het vervolg op Einstein aan wederpartij verstrekte tekeningen, schema’s, teksten, schetsen, berekeningen, ontwerpen, specificaties en dergelijke mogen niet worden verveelvoudigd of door wederpartij aan derden ter beschikking worden gesteld of verkocht, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het vervolg op Einstein.

Het vervolg op Einstein behoudt zich het uitdrukkelijke eigendom voor van de in dit artikel genoemde producties.

 1. Bij overtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van

€ 250,-, onverminderd het recht van Het vervolg op Einstein tot het verhalen van de door haar geleden schade en gemaakte kosten op de wederpartij.

Art.14. Ontbinding

 1. Onverminderd de Het vervolg op Einstein verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Het vervolg op Einstein een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, in geval de wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de wederpartij surseance

van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, of in geval wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

Art.15. Geschillen

 1. Op alle door Het vervolg op Einstein gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien wederpartij in Nederland is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, in eerste instantie beslecht door de competente rechter van het arrondissement Amsterdam.
 3. Indien wederpartij buiten Nederland is gevestigd, zullen alle geschillen bij uitsluiting van iedere andere of hogere rechterlijke macht worden beslecht door een arbitragecommissie.

Art.16. Conversie

 1. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan treedt voor deze bepaling(en) van rechtswege in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het/de nietige beding(en). De overige bepalingen in de algemene voorwaarden behouden alsdan zoveel mogelijk hun geldigheid.